Осенний плен. Шагает май. На покосе.

Осенний плен.

Шагает май.

На покосе.

Стихи