«…несправедливо предано забвению»

«…несправедливо предано забвению»

(С.И. Карцевский)